Algemene voorwaarden

Dit zijn de Algemene Voorwaarden van 360 ERP B.V. (hierna te noemen “360 ERP”), een onderneming met adres Parallelweg 27, 5223 AL, ‘s Hertogenbosch. 360 ERP is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 78535913. 
Definities 
In deze Algemene Voorwaarden hebben de volgende termen de navolgende betekenis, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld: 
Algemene Voorwaarden: deze algemene voorwaarden als hierna vermeld. Bedrijf: de Wederpartij handelend in de uitoefening van een bedrijf of beroep. 
BW: het Burgerlijk Wetboek. 
Opdracht: Alle werkzaamheden, in welke vorm dan ook, die 360 ERP voor of ten behoeve van de Wederpartij verricht. 
Dienstverlening op afstand: een overeenkomst die tussen 360 ERP en de Wederpartij wordt gesloten in het kader van een georganiseerd systeem voor dienstverlening op afstand waarbij tot en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend of mede gebruik gemaakt wordt van één of meer technieken voor communicatie op afstand; 
Dienst: Alle werkzaamheden, in welke vorm dan ook, die 360 ERP voor of ten behoeve van de Wederpartij verricht. 
Overeenkomst: Elke overeenkomst gesloten tussen 360 ERP en de Wederpartij. 
Wederpartij: het Bedrijf dat deze Algemene Voorwaarden heeft aanvaard en opdracht heeft gegeven tot het verrichten van een Dienst. 
Tenzij de Algemene Voorwaarden uitdrukkelijk anders bepalen, geldt bij de interpretatie van de Algemene Voorwaarden dat het enkelvoud wordt geacht mede het meervoud te omvatten en vice versa en een verwijzing naar een mannelijke vorm wordt mede geacht te omvatten een verwijzing naar een vrouwelijke vorm en vice versa. 
Toepasselijkheid 
1. Deze Algemene Voorwaarden gelden voor iedere offerte en Overeenkomst gesloten tussen 360 ERP en de Wederpartij, tenzij van deze Algemene Voorwaarden door partijen uitdrukkelijk schriftelijk is afgeweken. 
2. Deze Algemene Voorwaarden zijn eveneens van toepassing op overeenkomsten met 360 ERP, voor de uitvoering waarbij derden dienen te worden betrokken. 
3. De toepasselijkheid van algemene voorwaarden van de Wederpartij wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen. 
ALGEMENE VOORWAARDEN 1

4. Afwijkingen van de Overeenkomst en Algemene Voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen tussen partijen. 
Offertes 
1. Alle offertes waarbij niet uitdrukkelijk het tegendeel is vermeld, gelden als een vrijblijvend aanbod en kan steeds worden herroepen, ook indien zij een termijn voor aanvaarding bevatten. Offertes kunnen door 360 ERP tevens binnen zeven dagen na ontvangst van aanvaarding schriftelijk worden herroepen, in welk geval tussen partijen geen overeenkomst tot stand is gekomen. 
2. Alle offertes van 360 ERP zijn 30 dagen geldig, tenzij anders vermeld. 
3. 360 ERP kan niet aan zijn offertes worden gehouden indien de Wederpartij op basis van redelijkheid en billijkheid en in het maatschappelijk verkeer gangbare opvattingen, had behoren te begrijpen dat de offerte dan wel een onderdeel daarvan een kennelijke vergissing of verschrijving bevat. 
4. Indien de aanvaarding, al dan niet op ondergeschikte punten, afwijkt van het in de offerte opgenomen aanbod dan is 360 ERP daaraan niet gebonden. De Overeenkomst komt dan niet overeenkomstig deze afwijkende aanvaarding tot stand, tenzij 360 ERP anders aangeeft. 
Totstandkoming overeenkomst 
1. De Overeenkomst komt tot stand door aanvaarding door de Wederpartij van de offerte van 360 ERP. 
2. Offertes kunnen uitsluitend schriftelijk worden aanvaard (daaronder ook begrepen langs elektronische weg). 360 ERP is niettemin gerechtigd een mondelinge aanvaarding te accepteren alsof deze schriftelijk zou zijn gedaan. 
3. Op het moment dat een opdrachtbevestiging is getekend door zowel de Wederpartij als 360 ERP, komt een Overeenkomst tussen partijen tot stand, dan wel op het moment dat 360 ERP feitelijk begint met de uitvoering. 
4. De Overeenkomst komt in de plaats van, en vervangt, alle eerdere voorstellen, correspondentie, afspraken of andere communicatie, schriftelijk dan wel mondeling gedaan. 
Uitvoering overeenkomst 
1. De Overeenkomst wordt door 360 ERP naar beste inzicht en vermogen, overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap, uitgevoerd. De toepassing van artikel 7:404, 7:407 lid 2 en 7:409 van het BW wordt uitdrukkelijk uitgesloten. 
ALGEMENE VOORWAARDEN 2

2. 360 ERP bepaalt de wijze waarop en door welke perso(o)n(en) de Opdracht wordt uitgevoerd. 360 ERP is gerechtigd bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden. 
3. 360 ERP is gerechtigd de Overeenkomst in fasen uit te voeren. Indien de Overeenkomst in fasen wordt uitgevoerd, heeft 360 ERP het recht om elk uitgevoerd gedeelte afzonderlijk te factureren. Indien en zolang deze factuur door de Wederpartij niet wordt betaald, is 360 ERP niet verplicht tot uitvoering van de volgende fase en heeft zij het recht de Overeenkomst op te schorten. 
Wijzigingen en meerwerk 
1. Indien tijdens de uitvoering van de Overeenkomst blijkt dat het voor een behoorlijke uitvoering noodzakelijk is om de Overeenkomst te wijzigen of aan te vullen stelt 360 ERP de Wederpartij hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte. Partijen zullen dan tijdig en in onderling overleg overgaan tot wijziging van de Overeenkomst. 
2. Indien partijen overeenkomen dat de Overeenkomst wordt gewijzigd/aangevuld, kan het tijdstip van voltooiing van de uitvoering daardoor worden beïnvloed. 360 ERP zal de Wederpartij hiervan zo spoedig mogelijk inlichten. 
3. Indien de wijziging van of aanvulling op de Overeenkomst financiële, kwantitatieve en/of kwalitatieve gevolgen zal hebben, licht 360 ERP de Wederpartij hierover van te voren in. 
4. Indien een vast tarief of vaste prijs is overeengekomen, zal 360 ERP daarbij aangeven in hoeverre de wijziging/aanvulling van de Overeenkomst van invloed is op het tarief/de prijs. Hierbij zal 360 ERP proberen te trachten - voor zover mogelijk - vooraf een prijsopgave doen. 
5. 360 ERP zal geen meerkosten in rekening kunnen brengen indien de wijziging/aanvulling het gevolg is van omstandigheden die aan 360 ERP kunnen worden toegerekend. 
6. Wijzigingen in de oorspronkelijk gesloten Overeenkomst tussen partijen zijn pas geldig vanaf het moment dat deze wijzigingen middels een aanvullende of gewijzigde Overeenkomst zijn aanvaard door beide partijen. 
Verplichtingen Wederpartij 
1. De Wederpartij draagt er zorg voor dat alle gegevens, instructies, materialen en/of apparatuur waarvan 360 ERP aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de Wederpartij redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de Overeenkomst, tijdig beschikbaar zijn. Tevens dient de Wederpartij 360 ERP toegang en alle bevoegdheden en autorisaties te verlenen die nodig zijn om de Opdracht naar behoren uit te voeren. 
ALGEMENE VOORWAARDEN 3

2. De Wederpartij is verantwoordelijk voor (het gebruik van) de apparatuur en programmatuur in zijn organisatie, alsmede voor de controle- en beveiligingsprocedures en een adequaat systeembeheer. 
3. Indien is overeengekomen dat de Wederpartij programmatuur, materialen of gegevens op informatiedragers ter beschikking zal stellen, zullen deze voldoen aan de voor het uitvoeren van de werkzaamheden noodzakelijke specificaties. 
4. 360 ERP is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, doordat 360 ERP is uitgegaan van door de Wederpartij verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens, tenzij deze onjuistheid of onvolledigheid voor 360 ERP kenbaar behoorde te zijn. 
5. Indien de door de Wederpartij verstrekte materialen zijn beschermd door het intellectuele eigendom, garandeert Wederpartij dat Wederpartij beschikt over de vereiste licenties. 
6. De Wederpartij dient zich te onthouden van gedragingen welke het voor 360 ERP onmogelijk maakt de Opdracht naar behoren uit te voeren. 
7. Indien door 360 ERP of door 360 ERP ingeschakelde derden in het kader van de Opdracht werkzaamheden worden verricht op de locatie van de Wederpartij of een door de Wederpartij aangewezen locatie, draagt de Wederpartij kosteloos zorg voor de in redelijkheid gewenste faciliteiten. 
8. Indien de Wederpartij niet aan zijn verplichtingen, zoals opgenomen in dit artikel, heeft voldaan, heeft 360 ERP het recht de uitvoering van de Overeenkomst op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de gebruikelijke prijs of tarieven aan de Wederpartij in rekening te brengen. 
Installatie apparatuur 
1. Indien overeengekomen, zal 360 ERP de apparatuur installeren of laten installeren. 
2. In alle gevallen zal de Wederpartij vóór aflevering van de apparatuur een passende installatieplaats met alle noodzakelijke faciliteiten, zoals bekabeling en telecommunicatie faciliteiten, ter beschikking stellen. 360 ERP zal desgewenst omtrent de aanleg van deze faciliteiten aan de Wederpartij een offerte uitbrengen. 
3. De Wederpartij zal 360 ERP voor de uitvoering van de noodzakelijke werkzaamheden toegang verlenen tot de plaats van installatie. 
Prijzen 
1. Tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders overeengekomen, zijn de door 360 ERP aangegeven prijzen en tarieven altijd 
ALGEMENE VOORWAARDEN 4

exclusief BTW. 
2. De prijzen en tarieven zijn exclusief verzend-, reis-, verblijf- en andere onkosten, tenzij anders overeengekomen. 3. Indien niet uitdrukkelijk een tarief is overeengekomen, zal het tarief worden vastgesteld aan de hand van de werkelijk bestede uren en de gebruikelijke tarieven van 360 ERP. 4. Van alle bijkomende kosten zal 360 ERP tijdig voor het sluiten van de Overeenkomst aan de Wederpartij opgaaf doen of gegevens verstrekken op grond waarvan deze kosten aan de Wederpartij door kunnen worden berekend. 
5. Indien 360 ERP bij het sluiten van de Overeenkomst een vaste prijs of vast tarief overeenkomt, is 360 ERP gerechtigd tot verhoging hiervan, ook wanneer het de prijs of het tarief oorspronkelijk niet onder voorbehoud is gegeven. 
6. In het geval 360 ERP voornemens is de prijs of het tarief te wijzigen, stelt zij de Wederpartij hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte. 
7. Indien de verhoging van de prijs of het tarief plaatsvindt binnen drie maanden na het sluiten van de Overeenkomst, kan de Wederpartij de Overeenkomst door een schriftelijke verklaring ontbinden, tenzij: 
a. de verhoging voortvloeit uit een bevoegdheid of een op 360 ERP rustende verplichting ingevolge de wet; 
b. de verhoging oorzaak vindt in een stijging van de prijs van grondstoffen, belastingen, productiekosten, valuta wisselkoersen, lonen et cetera of op andere gronden die bij het aangaan van de Overeenkomst redelijkerwijs niet voorzienbaar waren; 
c. 360 ERP alsnog bereid is om de Overeenkomst op basis van het oorspronkelijk overeengekomen uit te voeren; of d. bedongen is dat de uitvoering langer dan drie maanden na het sluiten van de Overeenkomst zal worden verricht. 
Betaling 
1. Betaling geschiedt door middel van overmaking op een door 360 ERP aangewezen bankrekening, tenzij anders overeengekomen. 2. 360 ERP zal voor het door de Wederpartij verschuldigde 
bedragen een factuur sturen. De betalingstermijn van elke factuur is 14 dagen na de datum van de betreffende factuur, tenzij anders aangegeven op de factuur of anders overeengekomen. 
3. Facturatie vindt tweewekelijks plaats, tenzij anders overeengekomen. 
4. 360 ERP en de Wederpartij kunnen overeenkomen dat betaling in termijnen geschiedt in evenredigheid met de voortgang van het werk. Indien betaling in termijnen is overeengekomen, dient de Wederpartij te betalen volgens de termijnen en de percentages zoals neergelegd in de Overeenkomst. 
5. Bezwaren tegen de hoogte van de factuur schorten de betalingsverplichting van de Wederpartij niet op. 
ALGEMENE VOORWAARDEN 5

6. De Wederpartij is niet bevoegd op het verschuldigde enig bedrag wegens een door hem gestelde tegenvordering in mindering te brengen. 
7. In geval van niet of niet-tijdige betaling, is de Wederpartij zonder ingebrekestelling van rechtswege in verzuim. De Wederpartij is alsdan met ingang van de datum waarop de betaling verschuldigd werd, de wettelijke handelsrente verschuldigd tot de dag der algehele voldoening, waarbij rente over een gedeelte van de maand wordt berekend over een gehele maand. 
8. Een door de Wederpartij gedane betaling strekt in de eerste plaats in mindering op alle verschuldigde rente en kosten en tenslotte op opeisbare facturen die het langst openstaan, zelfs al vermeld de Wederpartij dat de voldoening betrekking heeft op latere facturen. 
9. Indien de Wederpartij in gebreke of in verzuim is in de (tijdige) nakoming van zijn verplichtingen, komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van de Wederpartij. 
10. Ten aanzien van de buitengerechtelijke (incasso)kosten heeft 360 ERP recht op een vergoeding van 15% van de totaal openstaande hoofdsom met een minimum van €100,- voor iedere factuur die geheel of gedeeltelijk niet voldaan is. 
11. In geval van faillissement, surseance van betaling, liquidatie, algeheel beslag op vermogensbestanddelen, overlijden of curatele zijn de vorderingen van 360 ERP en de verplichtingen van de Wederpartij jegens 360 ERP onmiddellijk opeisbaar. 
12. Eventueel gemaakte redelijke gerechtelijke kosten en executiekosten komen tevens voor rekening van de Wederpartij. 
Klachten 
1. De Wederpartij dient de Opdracht op het moment van de uitvoering, maar in ieder geval binnen 7 dagen na uitvoering, te onderzoeken of de uitgevoerde Opdracht aan de Overeenkomst beantwoord. 
2. Klachten behoren binnen 7 dagen na uitvoering van de Opdracht schriftelijk aan 360 ERP gemeld te worden. 
3. Het recht op (gedeeltelijke) teruggave van de prijs, vervanging of schadevergoeding komt te vervallen indien de klacht niet binnen de gestelde termijn worden gemeld, tenzij uit de aard van de Opdracht of uit omstandigheden van het geval een ruimere termijn voortvloeit. 
4. De betalingsverplichting wordt niet opgeschort indien de Wederpartij 360 ERP binnen de gestelde termijn op de hoogte stelt van de klacht. 
Leveringstermijn 
ALGEMENE VOORWAARDEN 6

1. Indien voor de levering een termijn overeengekomen of opgegeven is, dan is deze termijn slechts indicatief en nooit te beschouwen als een fatale termijn, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk overeengekomen. 
2. 360 ERP is niet aansprakelijk in het geval van voor de Wederpartij schadelijke gevolgen wegens overschrijding van leveringstermijnen, tenzij sprake is van opzet of grove schuld van 360 ERP. 
3. Indien 360 ERP gegevens, materialen of instructies nodig heeft van de Wederpartij die noodzakelijk zijn voor de levering, vangt de levertijd aan nadat de Wederpartij deze aan 360 ERP heeft verstrekt. 
4. Voor de overeengekomen leveringstermijnen geldt niet dat 360 ERP na het verstrijken hiervan van rechtswege in verzuim is. Hiervoor is telkens een nadere schriftelijke ingebrekestelling vereist, waarbij 360 ERP een termijn van minimaal 14 dagen zal worden gegund om haar verplichtingen na te komen. 
5. Een ingebrekestelling is niet vereist indien de levering blijvend onmogelijk is geworden of anderszins is gebleken dat 360 ERP zijn verplichtingen uit de Overeenkomst niet zal nakomen. Indien 360 ERP binnen deze termijn niet alsnog levert, heeft de Wederpartij het recht de Overeenkomst te ontbinden conform artikel 265 Boek 6 van het BW. 
Onderhoud 
1. Na de oplevering en acceptatie door de Wederpartij, kan de Wederpartij een onderhoudsovereenkomst afsluiten. Indien de Wederpartij na oplevering wenst dat er onderhoud wordt verricht, zal 360 ERP hier aparte prijzen en/of tarieven voor hanteren. 
2. Zowel de Wederpartij als 360 ERP hebben het recht de onderhoudsovereenkomst op te zeggen. De onderhoudsovereenkomst is jaarlijks opzegbaar met inachtneming van een opzegtermijn van 30 dagen en dient schriftelijk te geschieden. 
3. De kosten in verband met een dergelijke overeenkomst dienen steeds voor één jaar vooruit betaald te worden. 
Overmacht en onvoorziene omstandigheden 
1. Een tekortkoming kan niet aan 360 ERP of de Wederpartij worden toegerekend, daar de tekortkoming niet te wijten is aan zijn schuld, noch krachtens wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor zijn rekening komt. In dit geval zijn de partijen ook niet gehouden tot het nakomen van de verplichtingen die uit de Overeenkomst voortvloeien. 
2. In de Algemene Voorwaarden wordt onder overmacht verstaan, naast wat op dat gebied in de wet en jurisprudentie wordt 
ALGEMENE VOORWAARDEN 7

begrepen, alle van buitenkomende oorzaken, voorzien of niet voorzien, waarop 360 ERP geen invloed kan uitoefenen en waardoor 360 ERP niet in staat is de verplichtingen na te komen. 
3. Onder overmacht van 360 ERP wordt in ieder geval verstaan: a. stakingen; 
b. storingen in het verkeer; 
c. overheidsmaatregelen die 360 ERP verhinderen haar verplichtingen tijdig dan wel deugdelijk na te komen; 
d. relletjes, oproer, oorlog; 
e. verkeersbelemmeringen; 
f. gebrek aan arbeidskrachten; 
g. extreme weersomstandigheden; 
h. brand; 
i. in-, uit- en/of doorvoerverboden; en/of 
j. elke omstandigheid waardoor de normale gang in het bedrijf wordt belemmerd ten gevolge waarvan de nakoming van de Overeenkomst door 360 ERP in redelijkheid niet door de Wederpartij mag worden verlangd. 
Beëindiging overeenkomst 
1. Partijen kunnen te allen tijde met wederzijds goedvinden de Overeenkomst beëindigen. 
2. Partijen kunnen de Overeenkomst schriftelijk tussentijds opzeggen met een opzegtermijn van 30 dagen. 
3. Partijen kunnen de Overeenkomst met onmiddellijke ingang schriftelijk opzeggen, in geval van: 
a. aanvraag door of verlening van surseance van betaling aan de andere partij; 
b. aanvraag van faillissement door of faillietverklaring van de andere partij; of 
c. liquidatie van de andere partij of niet tijdelijke stopzetting van de onderneming van de andere partij. 
4. Indien de Overeenkomst wordt ontbonden zijn de vorderingen van 360 ERP op de Wederpartij onmiddellijk opeisbaar. Indien 360 ERP de nakoming van de verplichtingen opschort, behoudt zij haar aanspraken uit de wet en Overeenkomst. 360 ERP behoudt steeds het recht schadevergoeding te vorderen. 
Aansprakelijkheid 
1. 360 ERP is slechts aansprakelijk voor directe schade die is ontstaan door grove schuld of opzet van 360 ERP, en niet voor meer dan het bedrag dat de verzekeraar aan 360 ERP uitkeert of tot maximaal eenmaal het bedrag dat in de factuur vermeld staat. 
2. Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan: 
ALGEMENE VOORWAARDEN 8

a. redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op schade in de zin van de Algemene Voorwaarden; 
b. redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie van 360 ERP aan de Overeenkomst te laten beantwoorden, voor zoveel deze aan 360 ERP toegerekend kunnen worden; of 
c. redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover de Wederpartij aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van directe schade als bedoeld in de Algemene Voorwaarden. 
3. 360 ERP is nooit aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen, schade door bedrijfsstagnatie, schade als gevolg van het verschaffen van gebrekkige medewerking en/of informatie van de Wederpartij, schade wegens door 360 ERP gegeven vrijblijvende inlichtingen of adviezen waarvan de inhoud niet uitdrukkelijk onderdeel vormt van de Overeenkomst en alle schade welke niet onder de directe schade in de zin van deze algemene voorwaarden valt. 
4. 360 ERP is nooit aansprakelijk voor fouten in het materiaal dat door de Wederpartij ter hand is gesteld of voor misverstanden of fouten ten aanzien van de uitvoering van de Overeenkomst indien deze hun aanleiding of oorzaak vinden in handelingen van de Wederpartij, zoals het niet tijdig of niet aanleveren van volledige, deugdelijke en duidelijke gegevens/materialen. 
5. 360 ERP is nooit aansprakelijk voor fouten, indien de Wederpartij op een eerder moment goedkeuring heeft gegeven, dan wel in de gelegenheid is gesteld een controle uit te voeren en te kennen heeft gegeven aan een dergelijke controle geen behoefte te hebben. 
6. De in dit artikel neergelegde aansprakelijkheidsbeperkingen wordt mede bedongen ten behoeve van de door 360 ERP voor de uitvoering van de Overeenkomst ingeschakelde derden, en 360 ERP is nooit aansprakelijk voor schade veroorzaakt door tekortkomingen van deze ingeschakelde derden. 
7. 360 ERP is niet aansprakelijk voor beschadiging of tenietgaan van bescheiden tijdens vervoer of tijdens verzending per post, ongeacht of het vervoer of de verzending geschiedt door of namens 360 ERP, de Wederpartij of derden. 
Geheimhouding 
1. Beide partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van de Overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie. De partij die vertrouwelijke informatie ontvangt, zal deze slechts gebruiken voor het doel waarvoor deze verstrekt zijn. 
ALGEMENE VOORWAARDEN 9

2. Indien, op grond van een wettelijke bepaling of een rechterlijke uitspraak, 360 ERP gehouden is vertrouwelijke informatie aan door de wet of de bevoegde rechter aangewezen derden mede te verstrekken, en 360 ERP zich ter zake niet kan beroepen op een wettelijk dan wel door de bevoegde rechter erkend of toegestaan recht van verschoning, dan is 360 ERP niet gehouden tot schadevergoeding of schadeloosstelling en is de Wederpartij niet gerechtigd tot ontbinding van de Overeenkomst op grond van enige schade, hierdoor ontstaan. 
3. Onverminderd het voorgaande is 360 ERP bevoegd de naam van de Wederpartij op te nemen op een lijst van relaties, welke op de website dan wel via andere uitingen naar derden wordt gepubliceerd, tenzij anders is overeengekomen. Echter zal 360 ERP op eerste verzoek van Wederpartij de naam van Wederpartij verwijderen van de betreffende lijst, zoverre 360 ERP hiertoe gerechtigd en gemachtigd is. Echter zal 360 ERP op verzoek van Wederpartij de naam van Wederpartij verwijderen van de betreffende lijst, zoverre 360 ERP hiertoe gerechtigd en gemachtigd is. 
Vrijwaring 
1. De Wederpartij vrijwaart 360 ERP voor zover de wet dit toelaat, ter zake van aansprakelijkheid jegens één of meer derden, welke is ontstaan uit en/of samenhangt met de uitvoering van de Overeenkomst, ongeacht of de schade door 360 ERP of door haar hulpperso(o)n(en), hulpzaken of (af)geleverde Producten c.q. Diensten is veroorzaakt of toegebracht. 
2. Daarnaast vrijwaart de Wederpartij 360 ERP, voor zover de wet dit toelaat, voor alle aanspraken van derden in verband met enige inbreuk op intellectuele eigendomsrechten van deze derden. 
3. De Wederpartij is steeds verplicht alles in het werk te stellen de schade te beperken. 
Intellectueel eigendom 
1. Alle rechten van intellectuele eigendom op alle in het kader van de uitvoering van de Overeenkomst ontwikkelde of ter beschikking gestelde analyses, ontwerpen, schetsen, programmatuur, documentatie, adviezen, rapporten, 
(elektronische) informatie alsmede voorbereidend materiaal daarvan (gezamenlijk het “IE Materiaal”), berusten uitsluitend bij 360 ERP, Wederpartij of diens licentiegevers. 
2. De Wederpartij verkrijgt uitsluitend eventuele rechten en bevoegdheden met betrekking tot het IE Materiaal die voortvloeien uit de Overeenkomst en/of die schriftelijk uitdrukkelijk worden toegekend. 
ALGEMENE VOORWAARDEN 10

3. De Wederpartij heeft een geheimhoudingsplicht, en is gehouden om vertrouwelijk om te gaan, met betrekking tot ter beschikking gesteld IE Materiaal, gezien dit vertrouwelijke informatie en bedrijfsgeheimen van 360 ERP of diens licentiegevers bevat. 
4. Het is de Wederpartij niet toegestaan enig verkregen recht of bevoegdheid met betrekking tot het IE Materiaal over te dragen aan derden behoudens voorafgaande schriftelijke toestemming van 360 ERP. 
5. Het is de Wederpartij niet toegestaan enige aanduiding omtrent intellectuele eigendomsrechten zoals auteursrechten, merkenrechten of handelsnamen uit het IE Materiaal te verwijderen of te wijzigen, tenzij anders overeengekomen. 
6. Met inachtneming van de Algemene Voorwaarden, is de Wederpartij gerechtigd tot verbetering van fouten in het opgeleverde IE materiaal, indien dit noodzakelijk is voor het uit de aard van het IE materiaal voortvloeiende beoogde gebruik daarvan. Onder fouten wordt verstaan, het niet voldoen aan de op door 360 ERP schriftelijk kenbaar gemaakte functionele specificaties en, ingeval van maatwerkprogrammatuur, aan de uitdrukkelijk overeengekomen functionele specificaties. Van een fout is alleen sprake indien deze kan worden aangetoond en kan worden gereproduceerd. De Wederpartij is gehouden fouten onverwijld kenbaar te maken aan 360 ERP. 
7. Het is 360 ERP toegestaan technische maatregelen te nemen ter bescherming van het IE Materiaal. Indien 360 ERP door middel van technische bescherming het IE Materiaal heeft beveiligd, is het de Wederpartij niet toegestaan deze beveiliging te verwijderen of te ontwijken. 
8. Iedere exploitatie, verveelvoudiging, gebruik of openbaarmaking door de Wederpartij van het IE Materiaal dat buiten de strekking van de Overeenkomst of verleende rechten en bevoegdheden valt, wordt beschouwd als een schending van de intellectuele eigendomsrechten van 360 ERP. 
9. Er zal geen sprake zijn van schending van de intellectuele eigendomsrechten, indien de Wederpartij uitdrukkelijke schriftelijke toestemming heeft gekregen van 360 ERP voor exploitatie, verveelvoudiging, gebruik of openbaarmaking van het IE Materiaal dat buiten de strekking van de Overeenkomst of verleende rechten en bevoegdheden valt. 
10. 360 ERP draagt zorg voor reserve kopieën van e-mails, websites en databases tenzij nadrukkelijk anders vermeld op de websites van 360 ERP en/of anders overeengekomen. Echter, 360 ERP draagt geen enkele verantwoordelijkheid voor eventueel verlies van gegevens en de daaruit voortvloeiende schade. De reserve kopieën zijn echter voor eigen behoud. De Wederpartij dient belangrijke informatie tevens zelf te waarborgen. 
11. Al het door 360 ERP ontwikkelde IE Materiaal voor de uitvoering van de Overeenkomst kan door 360 ERP voor eigen 
ALGEMENE VOORWAARDEN 11

promotiedoeleinden worden gebruikt, tenzij anders is overeengekomen met de Wederpartij. 
Privacy 
1. 360 ERP respecteert de privacy van de Wederpartij. 360 ERP behandelt en verwerkt alle persoonsgegevens die haar worden verstrekt conform de geldende wetgeving, in het bijzonder de Algemene verordening gegevensbescherming. De Wederpartij stemt in met deze verwerking. Ter bescherming van de persoonsgegevens van de Wederpartij hanteert 360 ERP passende beveiligingsmaatregelen. 
2. 360 ERP gebruikt de persoonsgegevens van de Wederpartij uitsluitend in het kader van de uitvoering van de Overeenkomst of het afhandelen van een klacht. 
3. Voor meer informatie over privacy wordt verwezen naar de website van 360 ERP. 
Vervaltermijn 
Voor alle vorderingen en/of bevoegdheden die de Wederpartij jegens 360 ERP en/of jegens de door 360 ERP eventueel ingeschakelde derden heeft, geldt in afwijking van de wettelijke verjaringstermijnen; een verjaringstermijn van één jaar vanaf het moment waarop zich een feit voordoet dat de Wederpartij deze rechten en/of bevoegdheden jegens 360 ERP en/of de door 360 ERP eventueel ingeschakelde derden kan aanwenden. 
Overdracht 
1. Het is de Wederpartij niet toegestaan zonder daartoe schriftelijke toestemming van 360 ERP te hebben verkregen rechten en verplichtingen, welke voortvloeien uit de Overeenkomst, aan derden over te dragen. 
2. 360 ERP is gerechtigd aan deze toestemming voorwaarden te verbinden. 
Nawerking 
De bepalingen van de Algemene Voorwaarden en de Overeenkomst, waarvan het uitdrukkelijk of naar hun aard de bedoeling is dat zij ook na beëindiging van deze Overeenkomst van kracht blijven, zullen nadien van kracht blijven en partijen beiden blijven binden. 
Overig 
1. Eventuele afwijkingen van deze Algemene Voorwaarden kunnen uitsluitend schriftelijk worden overeengekomen. Aan 
ALGEMENE VOORWAARDEN 12

dergelijke afwijkingen kunnen geen rechten worden ontleend met betrekking tot later aangegane rechtsverhoudingen. 
2. De administratie van 360 ERP geldt, behoudens tegenbewijs, als bewijs van de door de Wederpartij gedane aanvragen. De Wederpartij erkent dat elektronische communicatie als bewijs kan dienen. 
3. Indien en voor zover enige bepaling van de Algemene Voorwaarden en de Overeenkomst nietig wordt verklaard of vernietigd wordt, zullen de overige bepalingen van deze Algemene Voorwaarden en de Overeenkomst onverminderd van kracht blijven. 360 ERP zal alsdan een nieuwe bepaling vaststellen ter vervanging van de nietige/vernietigde bepaling, waarbij zoveel mogelijk de strekking van de nietige/vernietigde bepaling in acht zal worden genomen. 
4. De plaats van uitvoering van de Overeenkomst wordt geacht te zijn de plaats waar 360 ERP is gevestigd. 
Toepasselijk recht en forumkeuze 
1. Alle Overeenkomsten, de Algemene Voorwaarden, en alle niet-contractuele rechten en verplichtingen daaruit voortvloeiende, worden in alle opzichten beheerst door het Nederlands recht. 
2. Alle geschillen tussen 360 ERP en de Wederpartij, welke mochten ontstaan naar aanleiding van een Overeenkomst en/of de Algemene Voorwaarden, dan wel van overeenkomsten die daarvan het gevolg zijn, zullen in eerste instantie worden beslecht door de bevoegde rechter van Rechtbank Oost-Brabant. 
ALGEMENE VOORWAARDEN 13